भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Nepali) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

emblem

प्रतीक, चिनो

embossing seal

उठेको मोहर/छापा

emergency

आपतकाल

emergency relief

आपत राहत, तात्कालिक राहत

emergent

आपातिक

emigration

प्रवास

emoluments

पारिश्रमिक

empanelment

नामावली बनाउनु

empathy

समानुभूति, अनुभूति

employ

1. नियोजित गर्नु 2. काममा ल्याउनु 3. प्रयोग गर्नु

employee

कर्मचारी

employee participation

कर्मचारी सहभागिता

employee’s contribution

कर्मचारी अंशदान, कर्मचारी योगदान

employees provident fund

कर्मचारी भविष्य निधि

employer

नियोक्‍ता

employment

रोजगार

employment exchange

रोजगार कार्यालय

employment notice

रोजगार सूचना

employment office

रोजगार कार्यालय

empower

सशक्त गर्नु, अधिकार दिनु

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App