भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous123456Next >

ଗଅପଅର ଦିନ

ହଲାତେର

ଗଇଁତି

ଗାଏଁତା

ଗଇଁତି

ଗାଁଏତା

ଗଉଡ଼

ଗାଉ

ଗଉଡୁଣୀ ପୋକ

ବାକୁଡ୍‍ଚିଦୁ

ଗଛ

ଦାରୁ

ଗଛର ଓହଳ

ଦାରୁଜର/ଜରଏ

ଗଛର ଚେର

ଦାରୁ ରେୟାଃରେ ଏଡ଼

ଗଛର ଛେଲୀ

ଦାରୁରେୟାଃ ଚକାଃ/ଦାରୁବାକାଲାଃ/ଦାରୁହାରତାଃ

ଗଛର ଶାଖା

ଦାରୁରେ ୟାଃକତ

ଗଡ଼ିସା

ରାଟାଙ୍ଗାଚଳା

ଗଣିତଜ୍ଞ

ଗାଗାଣିଃ

ଗଣ୍ଠି

ଉଟି

ଗଣ୍ଠି

ଉଟି

ଗଣ୍ଡା

ଦାଃ ହାତୀ

ଗତଦିନ

ହଲସିଙ୍ଗି

ଗତମାସ

ସେନଃୟାନ ଚାଣ୍ଡୁଃ

ଗତରାତି

ହଲାନିଦା

ଗଦା

ମାର୍‍ତୁଲ

ଗଧ

ଗାଦା
< previous123456Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App