भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ପଂଜରା

ପାଞ୍ଜରା

ପଂଝା

ସାୟେ ଯାଂ

ପଇତା

ପଏତା

ପକ୍ଷ

ତେର ତାରା

ପକ୍ଷୀ

ଚେଣେ

ପକ୍ଷୀ

ଚେଣେ

ପକ୍ଷୀବସା

ଚେଣେବାସା

ପଖାଳ

ଦାଃ ମାଣ୍ଡି

ପଗଡ଼ି

ବେନ୍‍ଟା

ପଗଡ଼ି

ବେଣ୍ଟା

ପଘା

ପାଗା

ପଘା

ପାଗା

ପଙ୍ଖା

ପାଂକା

ପଙ୍ଖା

ପାଙ୍ଖା

ପଙ୍ଗପାଳ

ମୁକେ ପାରାଏଁ

ପଚାରିଲା

କୁଲି କିଃଏ / କୁଲିୟାଇଃୟା

ପଚାଶ

ବାରହିସି ଗେଲ୍‍

ପଚିଶ

ହିସି୍ମଡ୍‍

ପଛରେ

ଚାନାବ୍‍ ରେ /ତାୟମରେ

ପଞ୍ଚମମତଃ

ମଣେୟାତେ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App