भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous123456789Next >

ମଂଜା

ମାଜାଂ

ମଇଁଷି

କେଳା

ମଇଁଷି

କେଳା

ମଉସା

କାକା

ମକା

ଗାଙ୍ଗାଇ

ମକା

ଟେପଏଃ ଗାଙ୍ଗାଇ

ମକା

ଟେପଏ ଗାଙ୍ଗାଇ

ମଗ୍ନ

ଉନୁମ୍‍

ମଙ୍ଗଳ

ଗାନେନ

ମଙ୍ଗଳବାର

ମୁଙ୍ଗୁଳୁହାର

ମଜୁରିଆ

ନାଲାଃତାନିଃ

ମଜୁରୀ

ନାଲା

ମଞ୍ଚା

ମାଚା ଡ଼ିପେ

ମଞ୍ଜି

ଜାଂ

ମଟର

ଗାଳି ମଟର

ମଠ

ଚୁରୁଇ

ମଣିଷ

ମାନୱା

ମଣ୍ଡା

ଡୁଉଇ/ଡ଼େଲକା

ମଣ୍ଡା ପିଠା

ତିଲିଲାଡ୍‍

ମଥାମଣୀ

ସାମାଂ ସିଙ୍ଗେର୍‍
< previous123456789Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App